Zoet op zout

Kennisontwikkeling inzicht en handelingsperspectief rond het Lauwersmeer

 

Status

Project nummer: 202004
Loopt

Doelstelling

Zoet op Zout betreft een ambitieus en haalbaar plan om de agrarische sector rond het Lauwersmeer door kennisontwikkeling inzicht en handelingsperspectief te geven om de klimaateffecten op te kunnen van

Projectbeschrijving

Het project bestaat uit bouwstenen met twee leidende hoofddoelstellingen:

 1. Kennisontwikkeling over het beheer van het beschikbare zoete (grond)water en het verbeteren van de productieomstandigheden voor de agrariërs in de noordelijke kleigebieden. De kennisontwikkeling houdt relatie tot bodemdaling, klimaatverandering, zeespiegelstijging, toenemende kweldruk en toenemende waterschaarste. Met deze kennis wordt handelingsperspectief gecreëerd voor de agrariërs als individu of collectief, in samenwerking met waterschap en andere gebiedspartijen.
 2. Ontwikkeling van een gebiedsgerelateerde plek en structuur waar visie, vraagstukken en handelingsperspectief in relatie tot verzilting verder kunnen worden ontwikkeld en gedeeld in samenwerking met de probleemeigenaren en gebiedspartijen. Deze plek heeft zijn uitstraling tot ver buiten de regio.

 

Om de doelstellingen te bereiken worden de volgende bouwstenen uitgevoerd:

 1. Boeren meten Water
  • Meten van waterpeil en zoutwaarde in sloot en grondwater door agrariërs;
  • Vastleggen metingen op digitaal platform;
  • Bepalen en inzichtelijk maken van trends en effecten van maatregelen.
 2. Toekomstbestendig regionaal waterbeheer o Verkennen meest optimale waterbeheer voor de toekomst;
  • Herinrichting van het watersysteem zodat minder zoetwater aangevoerd moet worden;
  • Concrete oplossingen om het regionaal waterbeheer toekomstbestendig te maken;
  • Modelmatig scheiden van zoete en zoute stromen;
  • Ontwerpen van een technisch beheerprotocol
 3. Anti-verziltingsdrainage & ondergrondse opslag
  • Zelfvoorziening zoet water met ondergrondse opslag: realiseren van en kennisontwikkeling over ondergrondse opslag op circa 10 ha, om zoet water ondergronds op te slaan in een mangaan en ijzerrijke omgeving;
  • Afhankelijkheid van aanvoer van zoet water te verkleinen en productieomstandigheden verbeteren;
  • Anti-verziltingsdrainage op meerdere percelen in een stroomeenheid met variërende bodemtypen om de werking en ontwerpen te testen.
 4. Zouttolerant bouwplan
  • Kennisontwikkeling van zouttolerantie van bestaande gewassen;
  • Kennisontwikkeling van zouttolerantie van nieuwe rassen/gewassen;
  • Toepassen van verschillende teelttechnieken;
  • Kennis van zout in kleibodems en hoe kan de bodem bewerkbaar blijven of verbeteren onder zilter wordende omstandigheden?
 5. Economisch en financieel inzicht maatregelen
  • Kosten en baten ontwikkeling voor systeemontwerp ondergrondse opslag en anti-verziltingsdrainage: ontwikkelen optimale systeemontwerp op basis van baten en watervraag, wat leidt tot kostenreductie;
  • Monetariseren vermeden droogte- en zoutschade;
  • Financiële haalbaarheid, financieringsarrangementen en het ontwikkelen van watercoöperaties;
  • Alternatieve aanwendbaarheid en waarde van inlaatwater.
 6. Kennisborging:
  • kennisborging en kennisdeling met lokale, regionale agrariërs. Kennisdeling binnen nationale en regionale kennisprogramma’s en aansluiting zoeken met praktijkproeven voor landbouw, zoetwater, verzilting en waterbeheer

Aanvrager(s)

Stichting Acacia Institute

Uitvoerder(s)

Agrariërs, Acacia Institute, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Provincie Groningen, Provincie Fryslân, LTO Noord, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, The Potato Valley En ook: Fjildlab, , Agrarische Jongeren Fryslân (AJF), Gronings Agrarisch Jongeren Kontact (GrAJK), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).


 

Geen reactie's

Geef een reactie