Emissieloos telen door risicobeheer

Een (nagenoeg) nul-emissie voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in 2027

Status

Project nummer: 201507
Afgerond

Projectsamenvatting

De glastuinbouwsector heeft met de landelijke overheid en andere partijen afgesproken om toe te werken naar een (nagenoeg) nul-emissie voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in 2027. Het uiteindelijke doel van dit project is om emissieloos telen toepasbaar te maken voor telers, zonder verlies aan productie of kwaliteit, en de brede acceptatie en implementatie ervan te bevorderen.

Resultaten

Verwacht wordt dat het project leidt tot de volgende resultaten:

 • Inzicht in mogelijkheid van volledig recirculeren bij teelt op kokos (gebufferd en evt. ongebufferd), en een strategie hoe dit bereikt kan worden. Indien volledig recirculeren niet mogelijk blijkt, dan wordt er een strategie voor emissie-arme teelt opgesteld. Onderdeel hiervan zijn:
  • Een strategie voor recirculeren vanaf de start van de teelt
  • Een optimale bemestingsstrategie waarbij de waterkwaliteit en optimale productie en productkwaliteit geborgd worden, en inzicht in de rol die opname analyses hierbij kunnen hebben.
  • Inzicht in nog niet bekende knelpunten in de waterkwaliteit die ontstaan zijn er als drainwater bij kokos volledig wordt hergebruikt.
 • Doorontwikkelde strategie voor meerjarig volledig recirculeren op steenwol. Onderdelen hiervan zijn:
  • Strategie voor recirculeren vanaf de start van de teelt,
  • Een emissieloze einde-van-de-teelt strategie; inzicht in hoe de hoeveelheid nitraat, fosfaat en water dat in de mat achterblijft kan worden geminimaliseerd,
  • Inzicht in de (positieve) effecten op productie of kwaliteit van het gewas als de verhouding K/Ca en de verhouding NH4/NO3 dynamischer worden beheerd,
  • Inzicht in eventuele nog niet bekende knelpunten in de waterkwaliteit die ontstaan bij langdurig (meerjarig) recirculeren.
 • Emissieloze/emissiearme strategie voor teeltwisseling bij zowel kokos als steenwol (hoe om te gaan met het schoonmaakwater)
 • Inzicht in het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in gesloten teeltsystemen (opname, afbraak en sorptie)
 • Een evaluatie van de toegepaste technieken en teelttechnische maatregelen in de praktijk

Lijst van knelpunten en kennisvragen bij toepassing in de praktijk van de teelttechnische maatregelen en technieken voor emissieloze teelt, en bijbehorende oplossingen (waar mogelijk)

Projectbeschrijving

Het project bestaat uit 2 onderdelen die nauw met elkaar verweven zijn: onderzoek in proefkassen en een praktijknetwerk van telers.

Onderzoek in proefkassen: Er worden 2 kassen van elk 144 m2 ingericht voor paprikateelt, één met steenwol, de andere met kokos. Voor beide compartimenten wordt een gesloten watercircuit gebruikt waardoor het water volledig kan worden gerecirculeerd. Gedurende de eerste teelt worden vanaf de plantdatum wekelijks gewaswaarnemingen vastgelegd. Op basis van de resultaten en waarnemingen wordt besloten of er een tweede teelt wordt opgezet.

Praktijknetwerk: Aanvullend op het onderzoek in de proefkassen wordt een landelijk dekkend netwerk van 8 tot 10 telers opgezet die nauw bij de proeven worden betrokken en die maatregelen en technieken voor emissieloze teelt op het eigen bedrijf toepassen. Op deze manier worden de maatregelen en technieken in de praktijk geëvalueerd. Praktijkervaringen en vragen kunnen worden gebruikt voor de eventuele opzet van de 2e teelt in de proefkassen.

Doelstelling

Het uiteindelijke doel van dit project is om emissieloos telen toepasbaar te maken voor telers, zonder verlies aan productie of kwaliteit, en de brede acceptatie en implementatie ervan te bevorderen. Hiervoor wordt:

 • onderzocht of meerjarig emissieloos telen op steenwol mogelijk is (inclusief teeltwisseling),
 • onderzocht of en hoe emissieloos telen ook met moeilijkere, niet-inerte substraten mogelijk is.
 • Voor de bevordering van de brede acceptatie en implementatie wordt aanvullend hierop een netwerk van telers opgezet die nauw bij de proeven worden betrokken, en die de maatregelen en technieken voor de emissieloze strategie op hun bedrijf toepassen en demonstreren.

Aanvrager(s)

Wageningen UR Glastuinbouw

Uitvoerder(s)

Wageningen UR, LTO Glaskracht, Grodan, Dutch Plantin, Infra techniek, Agrozone, Groen Agro Control, Certhon, Fiber Filtration, Van der Lugt, Enza Zaden, Elektravon-Haket.


Geen reactie's

Geef een reactie